جلسه شورای زکات پیشوا برگزار شد

جلسه شورای زکات شهرستان پیشوا مقدس پیشوا با حضور مدیر شورای زکات در دفتر امام جمعه برگزار گردید.